SD Muhammadiyah 10 Tipes: Fasilitas

WELCOME@SD Muhammadiyah 10 Tipes Kota Surakarta

Fasilitas

DATA FASILITAS SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES
NO
JENIS SARANA
JML
BAIK
RUSAK
DIGUNAKAN
TIDAK DIGUNAKAN
1
Tempat Ibadah/Masjid
1
V
V
2
Ruang UKS
1
V
V
3
Dapur
4
Gudang
1
V
V
5
Kantin
1
V
V
6
Tempat Parkit
1
V
V
7
Pagar Keliling
1
V
V
8
Papan Nama Sekolah
2
V
V
9
Tempat Sampah
4
V
V
10
Kipas Angin
8
6
2
V
11
Kamar Mandi Siswa
12
Kamar Mandi Guru

DATA PERABOT ALAT PERAGA SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES
NO
JENIS SARANA
JML
BAIK
RUSAK
DIGUNAKAN
TIDAK DIGUNAKAN
1
KOmputer Siswa
10
V
v
2
KIT IPA Almari
1
V
V
3
KIT IPS
4
Peraga Mata
1
V
5
Peraga Telinga
1
V
V
6
Globe
1
V
V
7
Tata Surya
1
V
V
8
MAtematika
3
V
V
9
Komputer Siswa
10
V
V
10
TV
1
V
V
11
VCD
1
V
V
12
Rangka Tubuh Manusia
1
V
V
13
KIT IPA Kecil
1
V
V
14
Peta Indonesia
3
V
VUpdate : 03/2010
 

SD Muhammadiyah 10 Tipes Copyright © 2009 Community is Designed by Hend's